Aktívne zálohy


Oznámenie Ministerstva obrany SR o možnosti zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh  - odkaz na voľné funkcie

 

Vojaci sú pripravovaní pre Ženijný prápor Sereď, prápor RCHBO Rožňava a raketometný oddiel Rožňava predpokladaný dátum zaradenia do funkcie je do 15.12.2017. Termín podávania žiadosti: 28.9. - 12.10.2017.


 PODMIENKY ZARADENIA DO AKTÍVNYCH ZÁLOH

(podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“)

     Aktívne zálohy sú súčasťou záloh OS SR v zmysle zákona. Aktívne zálohy možno použiť aj v stave bezpečnosti tak, aby mohli plniť úlohy ozbrojených síl pri riešení mimoriadnych udalostí.

Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak:

a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má byť zaradený,
b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený,
c) spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú, d) je zdravotne a psychický spôsobilý,
e) je bezúhonný 1) (preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace),
f) je spoľahlivý (preukazuje čestným vyhlásením),
g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h) je občanom,2)
i) uzatvoril dohodu o zaradení.

 

INFORMÁCIE A POKYNY PRE VOJAKA V ZÁLOHE
žiadajúceho o zaradenie do aktívnych záloh

 

      Pre úspešné zaradenie vojaka v zálohe do aktívnych záloh je potrebné splniť všetky podmienky stanovené zákonom.

 

     Prvým krokom pre zaradenie do aktívnych záloh je predloženie žiadosti Personálnemu úradu OS SR prostredníctvom regrutačných skupín podľa miesta trvalého bydliska.  

 

• Regrutačná skupina Bratislava, Špitálska 22, Bratislava, 0960 317 755, rsk.ba@mil.sk
• Regrutačná skupina Trnava, Jána Bottu 4, Trnava, 0960 395 700, rsk.tt@mil.sk
• Regrutačná skupina Trenčín, Hviezdoslavova 16, Trenčín, 0960 333 880, rsk.tn@mil.sk
• Regrutačná skupina Žilina, Rajecká cesta 18, Žilina, 0960 442 801, rsk.za@mil.sk
• Regrutačná skupina B. Bystrica, Československej armády 7, B. Bystrica, 0960 412 147, rsk.bb@mil.sk
• Regrutačná skupina Nitra, Novozámocká 1, Nitra, 0960 372 401, rsk.nr@mil.sk
• Regrutačná skupina Prešov, Mukačevská 22, Prešov, 0960 524 988, rsk.po@mil.sk
• Regrutačná skupina Košice, Komenského 39/A, Košice, 0960 515 777, rsk.ke@mil.sk


K žiadosti je potrebné priložiť:

 

Dátum zverejnenia Názov Zobraziť a stiahnuť
28.09.2017 Žiadosť o prijatie - Aktívne zálohy [doc] Žiadosť o prijatie - Aktívne zálohy [doc] (37.5 kB)
28.09.2017 Čestné vyhlásenie - Aktívne zálohy [doc] Čestné vyhlásenie - Aktívne zálohy [doc] (35 kB)
28.09.2017 Osobný dotazník - Aktívne zálohy [docx] Osobný dotazník -  Aktívne zálohy [docx] (24.29 kB)


a) výpis zo zdravotnej dokumentácie (§14 ods. 4 zákona),
b) výpis z registra trestov (§14 ods. 6 zákona),
c) osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
d) osvedčenú kópiu dokladu o získanom oprávnení ak sa vyžadujú na výkon špecializovaných činností alebo certifikovaných činností podľa osobitných predpisov 3),
e) čestné vyhlásenie o spoľahlivosti (§14 ods. 7 zákona).

     Žiadosť spolu s kompletnými požadovanými dokladmi je potrebné predložiť regrutačnej skupine najneskôr do dátumu určeného v „Oznámení o zaradení“ zverejnenom v hromadných informačných prostriedkoch.

     Vojak v zálohe preukazuje zdravotnú spôsobilosť výpisom zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie nepredkladá občan, ktorý bezprostredne pred zaradením do aktívnych záloh skončil služobný pomer podľa osobitného predpisu a dôvodom skončenia služobného predpisu nebolo rozhodnutie prieskumnej komisie, že je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu. Zdravotne spôsobilý vojak pokračuje v ďalšej časti posudzovania podmienok zaradenia do aktívnych záloh v zmysle zákona na oddelení výberu personálu Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši.

 

     Na oddelení výberu personálu vojak v zálohe absolvuje psychodiagnostické vyšetrenie, ktoré pozostáva z posúdenia:

a) intelektových predpokladov,
b) kognitívnych predpokladov,
c) psychickej odolnosti voči záťaži,
d) osobnostných predpokladov.

     Žiadosť o zaradenie vojaka v zálohe, ktorý spĺňa podmienky na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) až h) zákona, zasiela personálny úrad s priloženou dokumentáciou veliteľovi vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v zálohe pripravovaný. Veliteľ vojenského útvaru vyhodnocuje splnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona.

Dohodu o zaradení do aktívnych záloh uzatvára veliteľ vojenského útvaru.

      Personálny úrad OS SR oznamuje vojakovi v zálohe nesplnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) až h) zákona. Veliteľ vojenského útvaru oznamuje vojakovi v zálohe nesplnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona, alebo jeho nezaradenie vo výbere.

Vojakovi v aktívnej zálohe prináleží:

a) motivačný príspevok v sume 600,- € (eur) za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách,
b) pomerná časť hodnostného platu, patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl z prvého platového stupňa vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol,
c) naturálne náležitosti primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh OS,
d) náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh OS a späť.

 

     Náklady na náhradu mzdy za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh OS vrátane nevyhnutného času na prepravu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh OS a späť uhrádza zamestnávateľovi za zamestnanca vojenský útvar. 

_______________________________________

1) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) Zákon NR SR č. 40/993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov

 

3) Napríklad § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 73 až 78 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z.

 

 

 

Skočiť na menu